Koncerti.net d.o.o.
prevozi na koncerte
prodaja vstopnic
031 617 781 | koncerti@koncerti.net

Pogoji poslovanja

Organizator izletov in potovanj je turistična agencija Koncerti.net d.o.o., Drožanjska cesta 96, 8290 Sevnica (oz. Koncerti.net v nadaljevanju).

Potniki se lahko prijavijo preko naročilnic na internetni strani www.koncerti.net. Prijava je veljavna, če se oddajo vsi potrebni podatki za prijavo. Naročniki prejmejo v zadnjem koraku naročila povezavo do dopisa, v katerem so vse informacije o poteku ogleda koncerta, ter predračuna, na katerem je cena ter vsi podatki za plačilo. Dopis z informacijami in predračunom dobijo naročniki tudi na e-mail, podan v naročilnici, če so ga navedli. Če naročnik tekom naročila označi v naročilnici tudi "pošiljanje po pošti", prejme dopis z informacijami in predračunom še po navadni pošti. Rok plačila aranžmajev je označen na predračunu. Na eno ime je lahko prijavljenih več oseb. 

Cena aranžmaja vključuje vstopnico za koncert, prevoz in vodenje. V primeru večdnevnih izletov so vključene še druge storitve, ki so označene na posamezni podstrani aranžmaja. Za izvedbo prevoza in vodenja je odgovorna agencija Koncerti.net. Vse pritožbe, odgovornosti in vračila v zvezi s prevozom in vodenjem se naslavljajo na agencijo Koncerti.net. Za izvedbo koncerta oz. prireditve je odgovoren posamezni organizator koncerta oz. prireditve. Vse pritožbe, odgovornosti in vračila v zvezi s koncertom oz. prireditvijo se naslavljajo na posameznega organizatorja koncerta oz. prireditve. Agencija Koncerti.net v sklopu aranžmaja kupi vstopnico v imenu naročnika. V primeru prestavitve, odpovedi ali druge spremembe koncerta oz. prireditve je odgovorna oseba za vračilo in ostalo glede vstopnice posamezni odgovorni organizator.

Potniki potujejo na lastno odgovornost. Agencija Koncerti.net prevzame nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, kraje in drugo, kar bi se lahko zgodilo med izvajanjem ogleda. V aranžma ni vključeno nobeno zavarovanje.

Če je katerakoli od oseb, ki potuje v organizaciji agencije Koncerti.net, v času izvedbe ogleda mlajša od 18 let in potuje brez spremstva očeta ali matere, je dolžna prinesti s seboj na odhod pravilno izpolnjeno Potrdilo za mladoletne udeležence potovanj s Koncerti.net, s katerim starši mladoletne osebe soglašajo, da mladoletna oseba potuje z agencijo Koncerti.net na lastno odgovornost oz. odgovornost staršev. V primeru, da mladoletna oseba tega potrdila nima s seboj, ne more potovati z agencijo Koncerti.net in si pridržujemo pravico, da jo odslovimo pred odhodom brez posebne odškodnine. Mladoletne osebe do vključno 14 let starosti lahko potujejo z agencijo Koncerti.net le v spremstvu polnoletne osebe.

Potniki so dolžni upoštevati navodila organizatorja, spremljevalca na avtobusu in voznika avtobusa ter skrbeti za red in čistočo na avtobusu. Ob onemogočanju normalnega poteka ogleda, nasilnega ali žaljivega obnašanja do spremljevalca, voznika ali ostalih udeležencev si pridržujemo pravico, da povzročitelja težav kjerkoli in kadarkoli odslovimo iz avtobusa brez posebne odškodnine. Povzročitelj težav gre nato na lastno odgovornost in stroške svojo pot. Ob povzročanju škode na avtobusu, do tretjih oseb ali kaznivega dejanja pokličemo policijo, ki naprej ukrepa proti kršitelju.

Potniki se z naročilom zavezujejo, da bodo spoštovali vse zdravstvene ukrepe in protokole, določene s strani organizatorja ali državnih organov, v času izvedbe ogleda. Kršenje ukrepov ali protokolov ima lahko za posledico zavrnjen vstop na avtobus, tujo državo ali prizorišče koncerta. V primeru, da potniki ne spoštujejo in upoštevajo zdravstvenih ukrepov in protokolov, ne morejo potovati s Koncerti.net in si pridržujemo pravico, da jih odslovimo pred odhodom brez posebne odškodnine. Prav tako potniki niso upravičeni do nobene odškodnine, če zaradi nespoštovanja ukrepov ne morejo vstopiti v tujo državo ali na prizorišče koncerta.

Agencija Koncerti.net si pridržuje pravico, da odpove potovanje najpozneje 7 dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi najmanj 20 potnikov in da odpove potovanje samo iz določenega vstopnega mesta, če se za prevoz iz njega ne prijavi zadostno število potnikov (20). Prav tako si agencija Koncerti.net pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od naročila, če stranka ni poravnala svojih obveznosti v roku, ki je naveden na posameznem predračunu, če pred ali med izpolnjevanjem nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo pričakovati niti se jim da izogniti ali jih odstraniti, za agencijo pa pomenijo utemeljen razlog za neizpolnitev pogodbe. Agencija Koncerti.net si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda zaradi sprememb v programu prireditve oz. koncerta, pričakovanih zastojev na cesti ali mejnih prehodih, letalskega voznega reda ali višje sile in pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja (nov vozni red, nezanesljiv položaj v državi, kjer poteka program, elementarne nesreče ipd.), in sicer brez posebne odškodnine. Agencija Koncerti.net d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembo programa in cen aranžmajev, če so te nastale zaradi odločitve državnih organov ali agencij, na katere kot posrednik ne more vplivati. Prav tako ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi odločitev oz. navodil organizatorja koncerta, redarske službe, policije ali drugih uradnih oseb ali zaradi kakršnekoli višje sile med izvajanjem programa. V teh primerih potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki skladno z možnostmi, brez posebne odškodnine. Potniki so dolžni že na samem potovanju pisno ali v drugi ustrezni obliki opozoriti organizatorja na morebitne napake glede izvajanja programa, organizator pa je dolžan v najkrajšem možnem času odpraviti te napake. Reklamacije se upoštevajo v pisni obliki v roku 2 let od izvedbe izleta ali potovanja.

Možno je obročno plačevanje vseh aranžmajev iz naše ponudbe:
- če je do koncerta med 40 in 69 dni, je možno plačilo na dva obroka,
- če je do koncerta več kot 70 dni, je možno plačilo na dva ali štiri obroke.
Po dogovoru je možno plačilo tudi na več obrokov. Plačilo na obroke izberete v naročilnici ob naročanju aranžmajev. Obročno plačevanje je možno samo pri plačilu aranžmajev! Pri naročilu samih vstopnic mora biti celoten znesek naročenih vstopnic plačan v roku treh dni od dneva naročila!

Odpovedi s strani potnikov, če nimajo plačanega rizika odpovedi - velja v primeru nepersonaliziranih in personaliziranih vstopnic:
- do 20 dni pred odhodom: vrnjene 60 % vrednosti aranžmaja,
- od 20 dni pred odhodom do 48 ur do odhoda: vrnjene 30 % vrednosti aranžmaja,
- zadnjih 48 ur do odhoda ali po času odhoda: ni vračila
Prav tako ni vračila, če potnik ne pošlje potrebnih podatkov za vračilo (celoten naslov in številko TRR) v roku enega tedna od datuma odhoda.

Odpovedi s strani potnikov, če imajo plačan riziko odpovedi in vstopnice za koncert niso personalizirane:
V kolikor je plačan riziko odpovedi in vstopnice za koncert niso personalizirane, se ob morebitni odpovedi kadarkoli do 48 ur pred odhodom na koncert povrne celotna vrednost aranžmaja, razen vrednost rizika odpovedi. Če potnik javi neudeležbo šele zadnjih 48 ur pred odhodom ali po koncertu, ni vračila tudi ob plačanem riziku odpovedi! Prav tako ni vračila, če potnik ne pošlje potrebnih podatkov za vračilo (celoten naslov in številko TRR) v roku enega tedna po datumu koncerta, za katerega je bila prejeta odpoved.

Dodatek k pogojem poslovanja v primeru personaliziranih vstopnic:
Za določene koncerte so vstopnice personalizirane. To pomeni, da je na vsaki vstopnici ime udeleženca, istovetnost se pa preverja na vhodu na prizorišče z osebnim dokumentom. Pri takšnih koncertih je potrebno v naročilnici vpisati točna imena vseh udeležencev. Pri koncertih, kjer so personalizirane vstopnice, je možna maksimalno ena menjava imena do 3 dni pred koncertom. V primeru, da menjavo javite kasneje, ne garantiramo možnosti ureditve spremembe in s tem vstopa na prizorišče! Sprememba imena se zaračuna 10 eur po spremembi. V določenih primerih je menjava imena možna le ob predložitvi osebnega dokumenta. V takšnih primerih je potrebno ob menjavi imena ali odpovedi poslati kopijo osebnega dokumenta, da lahko zamenjamo ime na vstopnici. Če kopije dokumenta ne posredujete pravočasno, tj. do 3 dni pred koncertom, ne garantiramo možnosti ureditve spremembe in s tem vstopa na prizorišče. V kolikor je plačan riziko odpovedi in so vstopnice za koncert personalizirane, se ob morebitni odpovedi kadarkoli do 3 dni pred odhodom na koncert povrne celotna vrednost aranžmaja, razen vrednost rizika odpovedi. Potnik je dolžan ob odpovedi poslati še kopijo osebnega dokumenta, če je to potrebno za spremembo imena na vstopnici. Če potnik javi neudeležbo šele zadnje 3 dni oz. manj kot 72 ur pred odhodom ali po koncertu, ni vračila tudi ob plačanem riziku odpovedi! Prav tako ni vračila, če potnik ne pošlje potrebnih podatkov za vračilo (celoten naslov in številko TRR) v roku enega tedna po datumu koncerta, za katerega je bila prejeta odpoved.

Riziko odpovedi se označi izključno ob naročilu in znaša:
- 7 EUR za aranžmaje v vrednosti od 0 - 49,99 EUR,
- 14 EUR za aranžmaje v vrednosti od 50 - 99,99 EUR,
- 21 EUR za aranžmaje v vrednosti od 100 - 149,99 EUR,
- 28 EUR za aranžmaje v vrednosti od 150 - 199,99 EUR,
- 35 EUR za aranžmaje v vrednosti od 200 - 249,99 EUR,
- 42 EUR za aranžmaje v vrednosti od 250 - 299,99 EUR,
- 49 EUR za aranžmaje v vrednosti nad 300 EUR.

Ob odpovedi, če potnik plačuje po obrokih in aranžmaji še niso v celoti plačani, se vrne 60 % (do 20 dni pred odhodom) oz. 30 % (od 20 dni pred odhodom do 48 ur do odhoda) vrednosti do takrat že vplačanega zneska, ne glede ali je ob naročilu izbran riziko odpovedi ali ne.

Če je koncert prestavljen, veljajo vsi vplačani aranžmaji za nov datum koncerta. Če se naročnik koncerta v novem terminu ne more ali želi udeležiti, je upravičen do celotnega vračila kupnine le v primeru, če organizator ponuja vračilo vstopnic za prestavljen koncert in le do določenega roka, ki se določi za vsak koncert posebej in je napisan v e-mailu, s katerim so naročniki obveščeni o spremembi. Po tem roku naročnik nima več pravice zahtevati celotne vrednosti aranžmaja ob morebitni lastni odpovedi, temveč skladno s temi pogoji poslovanja. Prav tako nima pravice zahtevati vračila celotne kupnine, če organizator ne ponuja možnosti vračila vstopnic, temveč skladno s temi pogoji poslovanja. Odgovorna oseba za vračilo vrednosti vstopnice je posamezni organizator koncerta. 

V primeru odpovedi koncerta pred začetkom izvedbe ogleda je povrnjena celotna vrednost aranžmaja, razen deleža vstopnice. Ta delež je povrnjen le v primeru vračila s strani organizatorja koncerta. V primeru odpovedi koncerta tekom izvedbe ogleda je povrnjen delež neopravljenega prevoza. V primeru odpovedi koncerta na dan koncerta na kraju koncerta se delež prevoza ne povrne. V primeru odpovedi koncerta, spremembe programa koncerta ali nastopajočih je povrnjena cena vstopnice ali njen del le v primeru vračila s strani organizatorja koncerta. V primeru, da vrednost vstopnice s strani organizatorja posameznega koncerta ni povrnjena zaradi kateregakoli razloga, delež vstopnice v aranžmaju ni povrnjen. Odgovorna oseba za vračilo vrednosti vstopnice je posamezni organizator koncerta. 

Pri potovanjih, ki vključujejo nočitve, se v primeru odpovedi koncerta in s tem potovanja vrne delež hotelskih storitev po naslednji stopnji:
- pri odpovedi do 30 dni pred začetkom potovanja: vrnjen 100% delež hotelskih storitev
- pri odpovedi od 14-29 dni pred začetkom potovanja: vrnjen 60% delež hotelskih storitev
- pri odpovedi od 7-13 dni pred začetkom potovanja: vrnjen 30% delež hotelskih storitev
- pri odpovedi od 1-6 dni pred začetkom potovanja: ni vračila za hotelske storitve

Če se potnik naknadno odloči, da na koncert potuje v lastni režiji, ni upravičen do povračila deleža prevoza.

Pri paketnih potovanjih (večdnevna potovanja, ki trajajo več kot 24 ur in vključujejo tudi namestitev) je možen odstop od pogodbe v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe brez navedbe razloga odstopa. 

Potnik lahko ob predhodni najavi kadarkoli pred koncertom prevzame vstopnico, plačano v aranžmaju, na naslovu Drožanjska cesta 96, 8290 Sevnica, ali pa se vstopnica pošlje po elektronski ali priporočeni pošti. Predhodno pošiljanje vstopnic za koncert po priporočeni pošti se zaračuna 3 EUR po pošiljanju.

Potniki, ki se prijavijo za potovanje v tujino, morajo imeti veljavno osebno izkaznico ali potni list za potovanje v države Evropske unije (Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Švedska) ter Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Švico, Liechenstein, Andoro in San Marino, za vse ostale države pa veljavni potni list. Če so potniki tuji državljani, morajo sami poskrbeti za vse potrebne listine za vstop v tuje države (vizumi...).

Potniki so dolžni spoštovati carinske, zdravstvene, zakonske in druge predpise Republike Slovenije in držav, skozi katere potuje. Če potniki zaradi svojega nespoštovanja carinskih, zdravstvenih, zakonskih in drugih predpisov ne morejo nadaljevati potovanja, nosijo sami vse posledice in stroške, ki zaradi tega nastanejo.

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali mu jih ukradejo, so pa nepogrešljivi za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si mora potnik sam na lastne stroške priskrbeti nove, glede urejanja pa se po nasvete lahko obrne na vodjo potovanja.

Pri prodaji samih vstopnic za koncerte smo le posredniki pri prodaji in ne odgovarjamo za točnost cen, objavljenih na naši spletni strani, ker se le-te lahko spreminjajo brez predhodne najave organizatorja. Cene vstopnic na naši spletni strani lahko vsebujejo provizije in so lahko drugačna od natisnjene cene na vstopnici. V primeru odpovedi prireditve, spremembe datuma prireditve, spremembe nastopajočih ali druge spremembe prireditve je za urejanje nastale situacije in vračilo denarja v vseh primerih odgovoren organizator prireditve. Kot posrednik pri prodaji vstopnic nismo odgovorni za povračilo kupnine, temveč je za to odgovoren organizator prireditve. Pri odpovedi koncerta ali drugi spremembi, kjer je možno vračilo vstopnic, so kupci dolžni vrniti vstopnice s priporočeno poštnino na naslov Koncerti.net d.o.o., Drožanjska cesta 96, 8290 Sevnica. Kupnina za vstopnice se vrne na transakcijski račun, ki ga kupec posreduje skupaj z vrnjenimi vstopnicami. Prav tako se vrne provizija, zmanjšana za 5 eur administrativnih stroškov. Stroški za poštnino in drugi morebitni stroški (potni, hotelski stroški), ki lahko nastanejo zaradi odpovedi ali druge spremembe glede koncerta, kjer je možno vračilo vstopnic, se ne vračajo. 

Potniki s strinjanjem s pogoji poslovanja dovoljujejo uporabo fotografij ali posnetkov, na katerih so, v promocijske namene (Facebook, Instagram Koncerti.net).

Na Koncerti.net E-novice uvrstimo vse e-maile, vpisane v naročilnicah ob naročilu aranžmajev ali vstopnic. Odjava iz E-novic je možna kadarkoli s klikom na gumb "odjava" v E-novicah ali s sporočilom na e-mail koncerti@koncerti.net.

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Za namen obveščanja preko elektronske pošte hranimo naslov elektronske pošte. Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena. Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države. Zbrane osebne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo. V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali. Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila. Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za Koncerti.net. V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov. Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva vpogled, popravek, popoln izbris, prenos k drugemu ponudniku sorodnih storitev ali prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica. Zahtevo lahko pošlje preko e-maila koncerti@koncerti.net ali pisno po pošti na sedež podjetja. V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si). Ekipa Koncerti.net spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletni strani www.koncerti.net izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.
 
Dosegljivost na GSM: od ponedeljka do petka med 9.00 in 16.00 uro, v soboto med 9.00 in 12.00 uro, ob nedeljah in praznikih nismo dosegljivi. V času poteka ogledov koncertov smo vedno dosegljivi.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Sevnici.

Z naročilom naročniki potrjujejo, da so seznanjeni s temi pogoji poslovanja.

Prijava
Prekliči